Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Elektrik Şarj Hizmetlerine İlişkin Fatura Teknik Kılavuzu Yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 28/12/2023 tarihinde ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruyla “Elektrik Şarj Hizmetlerine İlişkin Fatura Teknik Kılavuzu” yayınlanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Elektrik Şarj Hizmetlerine İlişkin Fatura Teknik Kılavuzu yayımlanmıştır. Kılavuzda verilen örnekler, şema yapısında yer alan elemanların kullanım şeklini gösterme amacıyla hazırlanmıştır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 550 Sıra No.lu Tebliğ ile 2/4/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecilerine e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

551 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, vergiye uyum düzeyi ile vergi güvenliğinin artırılması amacıyla elektrikli araçlara kablolu veya kablosuz elektrik enerjisi aktarımı yapmak üzere lisans alan şarj ağı işletmecisi tarafından uygulanan şarj hizmetine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgilerin elektronik ortamda alınmasına ve fatura düzenleme süresine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Fatura Senaryosu ve Fatura Tipleri bölümünde,

551 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Fatura düzenleme süresi” başlıklı 4. Maddesinde;

(1) 213 sayılı Kanunun 231 inci ve mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmesi uygun bulunmuştur.

(2) Bununla birlikte, şarj hizmeti verilecek kişilerle asgari altı aylık sözleşme düzenlenmesi, verilen her bir şarj hizmetine ilişkin bilgileri içerecek şekilde bir icmal hazırlanması ve bu icmallerin düzenlenecek faturaya eklenmesi ile bu kapsamda verilen şarj hizmetine ilişkin bilgilerin anlık olarak Başkanlık ile paylaşılması şartlarının sağlanmasına bağlı olarak, bu kapsamda verilen şarj hizmetlerine ilişkin olarak yedi günde bir fatura (katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi aşılmamak şartıyla) düzenlenebilecektir.” açıklamaları yapılmıştır.
Bu kapsamda;
Elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmesi durumunda;

  • e-Fatura uygulamasında Kılavuzun “2.2. ŞarjAnlık Fatura Formatı” başlıklı bölümünde kullanım açıklamalarına yer verilen alanlar seçilerek oluşturulacak e-faturanın anlık olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
  • e-Arşiv Fatura uygulamasında Kılavuzun “2.2. ŞarjAnlık Fatura Formatı” başlıklı bölümünde kullanım açıklamalarına yer verilen alanlar seçilerek oluşturulacak e-arşiv faturanın anlık olarak düzenlenmesi ve e-Arşiv Teknik Kılavuzunda yer alan açıklamalar uyarınca anlık olarak Başkanlık sistemlerine e-arşiv raporu olarak raporlanması gerekmektedir.
  • “SARJANLIK” fatura tipinde plaka bazında fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın yedi günde bir düzenlenmesi durumunda;
  • e-Fatura uygulamasında Kılavuzun “2.1. Şarj Fatura Formatı” başlıklı bölümünde kullanım açıklamalarına yer verilen alanlar seçilerek oluşturulacak e-faturanın düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda düzenlenecek faturada, Elektrik Şarj Hizmetlerine İlişkin Bildirim Teknik Kılavuzunda detaylarına yer verilen bilgilerin GİB Teknolojiye anlık olarak bildirilmesinde oluşturulacak “ESURaporID” alanın bulunması icmal yerine geçer.
  • e-Arşiv Fatura uygulamasında Kılavuzun “2.1. Şarj Fatura Formatı” başlıklı bölümünde kullanım açıklamalarına yer verilen alanlar seçilerek oluşturulacak e-arşiv faturanın düzenlenmesi ve e-Arşiv Teknik Kılavuzunda yer alan açıklamalar uyarınca Başkanlık sistemlerine e-arşiv raporu olarak raporlanması gerekmektedir. Bu kapsamda düzenlenecek faturada Elektrik Şarj Hizmetlerine İlişkin Bildirim Teknik Kılavuzunda detaylarına yer verilen bilgilerin GİB Teknolojiye anlık olarak bildirilmesinde oluşturulacak “ESURaporID” alanının bulunması icmal yerine geçer.
  • “SARJ” fatura tipinde plaka bazında fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

“Vergi kanunlarının karmaşıklığını anlamak en zeki insanların bile zorlandığı tek şeydir.”

Albert Einstein

2.1. Şarj Fatura Formatı bölümünde, UBL TR 1.2 temel standardında yer alan düzenlemelere ilave olarak, eFatura uygulamasında “ENERJI” senaryosu altında, e-Arşiv Fatura uygulamasında “EARSİVFATURA” senaryosu altında “SARJ” fatura tipinde yer alacak alanların kullanım açıklamaları aşağıda belirtilmiştir.

2.1.1 ProfileID bölümünde, e-Fatura uygulamasında “ENERJI”, e-Arşiv Fatura uygulamasında“EARSIVFATURA” yazılacaktır. Zorunlu alandır. 

Örneğin,

<cbc:ProfileID> ENERJI </cbc: ProfileID>

<cbc:ProfileID> EARSIVFATURA </cbc: ProfileID>

şeklinde kullanılmalıdır.

2.1.2 InvoiceTypeCode bölümünde, kullanılan fatura tipi yazılır. Bu alana “SARJ” girilecektir.

Zorunlu alandır. 

Örneğin,

<cbc:ProfileID> SARJ </cbc: ProfileID> şeklinde kullanılmalıdır.

2.1.3 InvoicePeriod bölümünde, şarj işleminin başlama / bitiş tarih ve saati yazılır.

• StartDate: Dönemin başladığı tarih

• StartTime: Dönemin başladığı zaman

• EndDate: Dönemin bittiği tarih

• EndTime: Dönemin bittiği zaman

Olarak tanımlanır.Zorunlu alandır.

Örneğin,

<cac:InvoicePeriod>

<cbc:StartDate>2023-11-21</cbc:StartDate>

<cbc:StartTime>00:00:00</cbc:StartTime>

<cbc:EndDate>2023-11-27</cbc:EndDate>

<cbc:EndTime>23:59:59</cbc:EndTime>

</cac:InvoicePeriod>

şeklinde kullanılır.

2.1.4 AdditionalDocumentReference bölümünde, referans verilen ya da eklenen belgelere ilişkin bilgiler girilecektir. Seçimli alandır. 551 Sıra No.lu Tebliğ düzenlemesi uyarınca yedi günde bir fatura düzenlenen durumlarda her bir şarj hizmetine ilişkin “Elektrik Şarj Hizmetlerine İlişkin Bildirim Teknik Kılavuzunda” detaylarına yer verilen bilgilerin GİB Teknolojiye anlık olarak bildirilmesinde oluşturulacak “ESURaporID” bu alana yazılacaktır. “ESURaporID” nin oluşturulduğu tarih “IssueDate” alanına yazılacaktır. 

Örneğin,

<cac:AdditionalDocumentReference>

<cbc:ID schemeID=”ESURaporID”>B0E502A8-122C-4061-BE02-8133A5788177</cbc:ID>

<cbc:IssueDate>2023-11-21</cbc:IssueDate>

</cac:AdditionalDocumentReference>

şeklinde kullanılmalıdır.

2.1.5 AccountingCustomerParty bölümünde, alıcı tarafın bilgilerini tutan elemandır. Düzenlenecek faturalarda Plaka bilgisinin yazılması zorunludur. “PartyIdentification” alanında schemeID “PLAKA” yazılarak plaka bilgisi yazılmalıdır. Düzenlenecek faturalarda Araç Kimlik Numarası bilgisi yazılması durumunda schemeID “ARACKIMLIKNO” yazılarak “PartyIdentification” alanı kullanılmalıdır. Zorunlu alandır. 

Örneğin,

<cac:AccountingCustomerParty>

<cac:Party>

<cbc:WebsiteURI/>

<cac:PartyIdentification>

<cbc:IDschemeID=”VKN”>3333333888</cbc:ID>

</cac:PartyIdentification>

<cac:PartyIdentification>

<cbc:IDschemeID=”PLAKA”>06GIB06</cbc:ID>

</cac:PartyIdentification>

<cac:PartyIdentification>

<cbc:IDschemeID=”ARACKIMLIKNO”>452325</cbc:ID>

</cac:PartyIdentification>

<cac:PartyName>

<cbc:Name>AAA Anonim

A.Ş.</cbc:Name>

</cac:PartyName>

<cac:PostalAddress>

<cbc:Room>12</cbc:Room>

<cbc:StreetName>Etlik

Caddesi</cbc:StreetName>

<cbc:BuildingNumber>12</cbc:BuildingNumber>

<cbc:CitySubdivisionName>Altındağ</cbc:CitySubdivisionName>

<cbc:CityName>Ankara</cbc:CityName>

<cbc:PostalZone>06110</cbc:PostalZone>

<cbc:Region>asa</cbc:Region>

<cac:Country>

<cbc:Name>Türkiye</cbc:Name>

</cac:Country>

</cac:PostalAddress>

<cac:PartyTaxScheme>

<cac:TaxScheme>

<cbc:Name>Altındağ</cbc:Name>

</cac:TaxScheme>

</cac:PartyTaxScheme>

<cac:Contact>

<cbc:Telephone/>

<cbc:Telefax/>

<cbc:ElectronicMail/>

</cac:Contact>

</cac:Party>

</cac:AccountingCustomerParty> şeklinde kullanılmalıdır.

2.1.6 InvoiceLine bölümünde, belgede geçen mal/hizmete ilişkin bilgilerin girilir. Şarj işlemlerinde hizmetin “KWH” cinsinden birim miktarı/fiyatı yazılmalıdır. Zorunlu alandır. 

Örneğin,

<cac:InvoiceLine>

<cbc:ID>1</cbc:ID>

<cbc:InvoicedQuantity

unitCode=”KWH”>150</cbc:InvoicedQuantity>

<cbc:LineExtensionAmount

currencyID=”TRY”>1500</cbc:LineExtensionAmount>

<cac:AllowanceCharge>

<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>

<cbc:AllowanceChargeReason/>

<cbc:MultiplierFactorNumeric>0</cbc:MultiplierFactorNumeric>

<cbc:Amount

currencyID=”TRY”>0</cbc:Amount>

<cbc:BaseAmount

currencyID=”TRY”>1500</cbc:BaseAmount>

</cac:AllowanceCharge>

<cac:TaxTotal>

<cbc:TaxAmount

currencyID=”TRY”>300.00</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxSubtotal>

<cbc:TaxableAmount

currencyID=”TRY”>1500.00</cbc:TaxableAmount>

<cbc:TaxAmount

currencyID=”TRY”>300</cbc:TaxAmount>

<cbc:CalculationSequenceNumeric>1</cbc:CalculationSequenceN

umeric>

<cbc:Percent>20</cbc:Percent>

<cac:TaxCategory>

<cac:TaxScheme>

<cbc:Name>KDV</cbc:Name>

<cbc:TaxTypeCode>0015</cbc:TaxTypeCode>

</cac:TaxScheme>

</cac:TaxCategory>

</cac:TaxSubtotal>

</cac:TaxTotal>

<cac:Item>

<cbc:Name>AC</cbc:Name>

</cac:Item>

<cac:Price>

<cbc:PriceAmount

currencyID=”TRY”>10</cbc:PriceAmount>

</cac:Price>

</cac:InvoiceLine>

şeklinde kullanılmalıdır.

2.2. ŞarjAnlık Fatura Formatı bölümünde, UBL TR 1.2 temel standardında yer alan düzenlemelere ilave olarak, e-Fatura uygulamasında “ENERJI” senaryosu altında, e-Arşiv Fatura uygulamasında “EARSİVFATURA” senaryosu altında “SARJANLIK” fatura tipinde yer alacak alanların kullanım açıklamaları aşağıda belirtilmiştir.

2.2.1 ProfileID bölümü, kullanılan senaryodur. Bu alana e-Fatura uygulamasında “ENERJI”, e-Arşiv Fatura uygulamasında “EARSIVFATURA” girilecektir. Zorunlu alandır. 

Örneğin,

<cbc:ProfileID> ENERJI </cbc: ProfileID>

<cbc:ProfileID> EARSIVFATURA </cbc: ProfileID>

şeklinde kullanılmalıdır.

2.2.2 InvoiceTypeCode bölümü, kullanılan fatura tipidir. Bu alana “SARJANLIK” girilecektir. Zorunlu alandır.

Örneğin,

<cbc:ProfileID>SARJANLIK</cbc: ProfileID>

şeklinde kullanılmalıdır.

2.2.3 InvoicePeriod bölümü, şarj işleminin başlama / bitiş tarih ve saati yazılır.

Kullanımı,

• StartDate: Dönemin başladığı tarih

• StartTime: Dönemin başladığı zaman

• EndDate: Dönemin bittiği tarih

• EndTime: Dönemin bittiği zaman

Şeklindedir.Zorunlu alandır. Örneğin,

<cac:InvoicePeriod>

<cbc:StartDate>2023-11-21</cbc:StartDate>

<cbc:StartTime>00:00:00</cbc:StartTime>

<cbc:EndDate>2023-11-21</cbc:EndDate>

<cbc:EndTime>00:08:59</cbc:EndTime>

</cac:InvoicePeriod>

şeklinde kullanılcaktır.

2.2.4 AccountingCustomerParty bölümü, alıcı tarafın bilgilerini tutan elemandır. Düzenlenecek faturalarda Plaka bilgisinin yazılması zorunludur. “PartyIdentification” alanında schemeID “PLAKA” yazılarak plaka bilgisiyazılmalıdır. Düzenlenecek faturalarda Araç Kimlik Numarası bilgisi yazılması durumunda schemeID “ARACKIMLIKNO” yazılarak “PartyIdentification” alanı kullanılmalıdır.Zorunlu alandır. 

Örneğin,

<cac:AccountingCustomerParty>

<cac:Party>

<cbc:WebsiteURI/>

<cac:PartyIdentification>

<cbc:ID

schemeID=”VKN”>3333333888</cbc:ID>

</cac:PartyIdentification>

<cac:PartyIdentification>

<cbc:ID

schemeID=”PLAKA”>06GIB06</cbc:ID>

</cac:PartyIdentification>

<cac:PartyIdentification>

<cbc:ID

schemeID=”ARACKIMLIKNO”>452325</cbc:ID>

</cac:PartyIdentification>

<cac:PartyName>

<cbc:Name>AAA Anonim

A.Ş.</cbc:Name>

</cac:PartyName>

<cac:PostalAddress>

<cbc:Room>12</cbc:Room>

<cbc:StreetName>Etlik

Caddesi</cbc:StreetName>

<cbc:BuildingNumber>12</cbc:BuildingNumber>

<cbc:CitySubdivisionName>Altındağ</cbc:CitySubdivisionNa

me>

<cbc:CityName>Ankara</cbc:CityName>

<cbc:PostalZone>06110</cbc:PostalZone>

<cbc:Region>asa</cbc:Region>

<cac:Country>

<cbc:Name>Türkiye</cbc:Name>

</cac:Country>

</cac:PostalAddress>

<cac:PartyTaxScheme>

<cac:TaxScheme>

<cbc:Name>Altındağ</cbc:Name>

</cac:TaxScheme>

</cac:PartyTaxScheme>

<cac:Contact>

<cbc:Telephone/>

<cbc:Telefax/>

<cbc:ElectronicMail/>

</cac:Contact>

</cac:Party>

</cac:AccountingCustomerParty>

şeklinde kullanılmalıdır.

2.2.5 InvoiceLine bölümü, belgede geçen mal/hizmete ilişkin bilgilerin girildiği elemandır. Şarj ünitesi seri numarası yazılması zorunludur. Bunun için Item/ItemInstance/SerialID alanları kullanılmalıdır. Şarj işleminde hizmetin “KWH” cinsinden birim miktarı/fiyatı yazılmalıdır.Zorunlu alandır.

Örneğin,

<cac:InvoiceLine>

<cbc:ID>1</cbc:ID>

<cbc:InvoicedQuantity

unitCode=”KWH”>150</cbc:InvoicedQuantity>

<cbc:LineExtensionAmount

currencyID=”TRY”>1500</cbc:LineExtensionAmount>

<cac:AllowanceCharge>

<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>

<cbc:AllowanceChargeReason/>

<cbc:MultiplierFactorNumeric>0</cbc:MultiplierFactorNum

eric>

<cbc:Amount

currencyID=”TRY”>0</cbc:Amount>

<cbc:BaseAmount

currencyID=”TRY”>1500</cbc:BaseAmount>

</cac:AllowanceCharge>

<cac:TaxTotal>

<cbc:TaxAmount

currencyID=”TRY”>300.00</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxSubtotal>

<cbc:TaxableAmount

currencyID=”TRY”>1500.00</cbc:TaxableAmount>

<cbc:TaxAmount

currencyID=”TRY”>300</cbc:TaxAmount>

<cbc:CalculationSequenceNumeric>1</cbc:CalculationSequ

enceNumeric>

<cbc:Percent>20</cbc:Percent>

<cac:TaxCategory>

<cac:TaxScheme>

<cbc:Name>KDV</cbc:Name>

<cbc:TaxTypeCode>0015</cbc:TaxTypeCode>

</cac:TaxScheme>

</cac:TaxCategory>

</cac:TaxSubtotal>

</cac:TaxTotal>

<cac:Item>

<cbc:Name>DC</cbc:Name>

<cac:ItemInstance>

<cbc:SerialID>45225</cbc:SerialID>

</cac:ItemInstance>

</cac:Item>

<cac:Price>

<cbc:PriceAmount

currencyID=”TRY”>10</cbc:PriceAmount>

</cac:Price>

</cac:InvoiceLine>

şeklinde kullanılmalıdır.

Sonuç:

İlgili duyuru metnine aşağıdaki bağlantılar yardımıyla ulaşabilirsiniz.

https://ebelge.gib.gov.tr/duyurular.html
https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/Elektrik_Sarj_Hizmetlerine_Iliskin_Fatura_Teknik_Kilavuzu_V.1.0.pdf

Cart0
Cart0
Cart0